قوانین جدید بازاریابی و تفاوت های آن با گذشته

اگر گمان می کنید که قوانین و قواعد بازاریابی امروزی