صاحبان کانال های تلگرام و صفحات اینستاگرام که محتوای تخصصی تولید
می کنند باید بدانند که حفظ کیفیت محتوا تنها راه موفقیت دراز مدت آنها است.
شما ممکن است با دیدن صفحات زرد با صدهاهزار و یا حتی میلیون ها هوادار و دنبال کننده به این فکر بیافتید که آن نوع از محتوا می تواند تعداد مخاطبین شما را هم افزایش دهد ولی مراقب باشید که این ایده بسیار خطرناکی است و هواداران هدفمند شما را فراری خواهد داد.
بر روی ارائه محتوای تخصصی و افزایش کیفیت آن تمرکز کنید و مطمئن باشید این کار شما در دراز مدت به نفع شما خواهد بود.
داشتن هواداران کمتر ولی کیفی تر، بسیار ارزشمند تر از داشتن صدهاهزار مخاطب بی کیفیت است.