مردم خیلی از تصمیم گرفتن نمی ترسند. ترس آنها از پشیمان شدن از تصمیم هایی است که می گیرند.

هدایت تصمیم گیری به سطوح پایین تر سلسله مراتب سازمانی می تواند یکی از ویژگی های مدیریت خوب باشد. اما به این یافته که در نتیجه یکی از مطالعات اخیر به دست آمده است توجه کنید: 53 درصد از افراد ترجیح می دهند به جای اینکه خودشان تصمیمی را اتخاذ کنند، شیر یا خط بیندازند یا تصمیم خود را به دست احتمال و تصادف بسپارند.

مقاله “شیر یا خط انداختن: نظریه و شواهد” که توسط سه محقق نوشته شده است، همچنین بیان می دارد که 28 درصد از موردهای مطالعاتی، اگر برای بار دوم مورد پرسش قرار می گرفتند، احتمال تغییر عقیده درباره یک نتیجه مطلوب اولیه را داشتند. نویسندگان این مقاله بیان می دارند که سنگینی مسئولیتی که با یک انتخاب باید پذیرفته شود، می تواند حقیقتاً بسیار زیاد باشد.

چنین یافته ای برای نویسندگان این مقاله، نشانگر قدرت احساس تأسف در مشکل به ظاهر رایج مسئولیت گریزی بود. آنها در این باره چنین نوشته اند:

توضیحی که می توانیم برای انتخاب احتمال و تصادف به جای تصمیم گیری توسط افراد بدهیم، ترس از افسوس خوردن به خاطر اتخاذ یک تصمیم نادرست می باشد. اگر انتخاب یک گزینه نامطلوب، به واسطه یک پیامد تصادفی باشد، شخص تصمیم گیرنده احساس تأسف کمتری می کند.

اگر نامصمم بودن در شرکت شما هم یک مشکل است، می توانید از این سه راهبرد برای کمک به بهتر شدن وضعیت اتخاذ تصمیم های قطعی کمک بگیرید.

  1. ترس را رها کنید

گفتنش راحت تر از انجام دادنش است؟ شاید. برای اینکه چنین چیزی واقعاً اتفاق بیفتد، به توصیه مشاور Doug Sundheim برای حذف ترس از ناکامی و شکست از هر سازمانی در مجموعه مقالات دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد توجه کنید:

  • ناکامی (شکست) هوشمندانه را تعریف کنید
  • به ناکامی (شکست) های هوشمندانه پاداش دهید
  • رویکرد خود را نسبت به ریسک پذیری شفاف کنید

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند