وقتی به کسانی که در جلسه حاضر هستند می‌گوییم با چند دقیقه تاخیر شروع می‌کنیم چون تعدادی از مخاطبین هنوز نیامده اند منظورمان این است که آنهایی که قادر به مدیریت زمان خود نبوده اند و نتوانسته اند یک‌ کار ساده را مدیریت کنند و خود را به جلسه برسانند، از شماها که سر زمان به جلسه آمده اید برای ما مهم تر هستند.حتی اگر هم فکر کنیم که موضوع جلسه آنقدر مهم است که بقیه هم باید برسند، با شروع جلسه راس زمان مشخص شده، درس بسیار بزرگ‌تری به کسانی که دیر آمده اند داده ایم که در همه مقاطع زندگی آنها موثر خواهد بود.
پس شروع جلسات و‌ سمینارها در زمان از قبل مشخص شده، بسیار موثر و آموزنده خواهد بود.