سه راه آسان برای اینکه تصمیم های بهتری بگیرید

مردم خیلی از تصمیم گرفتن نمی ترسند. ترس آنها از