اجرای سمینار در مدرسه توحید پسران دبی

تا این تاریخ یعنی اواخر آوریل 2010 سه مورد سمینار