رشد یعنی حذف اصطکاک

اگر راجع به استارت آپ اطلاعاتی نداشته باشیم و بخواهیم