کاهش شدید “زنگ خور” تبلیغات چاپی، گریبان گیر کسب و کار شما هم شده است؟

من در جلساتی که با مخاطبین خود دارم، نقش های