محصولی تولید کن که خودت به آن افتخار کنی

سوال این است که ما تا چه اندازه باید کیفیت