آنها در جستجوی چه هستند؟

آیا می دانید هنگامی كه مردم روی خط هستند در