آیا شما هم مثل من از تلگرام خوشتان نمی آید؟

تلگرام ابزار خوبی است. واتسپ هم ابزار خوبی است. ولی