پیشنهاد می‌کنم اگر رگه هایی از کارآفرینی در شما وجود دارد و داری دل دل می کنی که یک‌ کسب و‌ کار در فضای دیجیتال راه اندازی کنی، دور سمینارها و‌همایش ها و ورکشاپ هایی که قرار است از فرصت ها و تهدیدهای کسب و کار دیجیتال در ایران صحبت شود را خط بکش.
تمام فرصت ها و تهدیدهایی که در این نوع سمینارها لیست ‌خواهد شد فقط برای محدود کردن ذهن و کوچک کردن دایره خلاقیت تو و ایجاد یک جعبه مجازی با سایز از قبل تنظیم شده، طراحی شده که اکثر آنها زاییده ذهن های تئوری ساز سخنرانان این نوع همایش ها است.
ضمن احترامی که برای مجریان این نوع همایش ها قائل هستم، به تو دوست کارآفرین اطمینان می دهم که موضوعات آنها برای‌ تو طراحی نشده است. آنها مخاطبین بسیار‌ زیادی دارند که سالن های همایش آنها را پر خواهند کرد.
فرصت ها و‌ تهدیدها وجود خارجی ندارند.این تو هستی که فرصت ها را باید خلق کنی (آنها از قبل برای بهره برداری جنابعالی خلق نشده اند) و با تهدیدهایی که پیش خواهد آمد (نه اینکه از قبل منتظر تو بوده باشند) دست و‌ پنجه نرم کنی.