شبکه های اجتماعی مهم تر از وب سایت شخصی شما هستند

در گذشته شرکت ها می توانستند با ثبت نام تجاری