گاهی بهتر است دست روی دست بگذاریم

در این پادکست به یکی از فصل های کتاب هنر