تا این تاریخ یعنی اواخر آوریل 2010 سه مورد سمینار در مدرسه توحید اجرا شده است. موضوعات این سمینار ها در مورد اینترنت و تایثیرات آن بر زندگی و کسب و کار ما در قرن 21 بوده است. دو مورد از این سمینار ها برای خانواده ها و یک مورد آن برای دانش آموزان برگزار شده است.

این سمینار ها با همکاری مدیران و دست اندرکاران مردسه توحید و در جهت نشر فرهنگ آشنایی و استفاده بهتر از اینترنت اجرا شده است و خانواده ها در ساعت مناسبی از روز در فضای بسیار دوستانه و با کیفیت و همچنین پذیرایی مختصری از طرف مدرسه، در این سمینار ها شرکت نموده اند.

هدف این است که اجرای این سمینارها ادامه داشته باشد. موضوعات هر سمینار بر اساس بازخورهای دریافتی از طرف شرکت کنندگان و یا صلاحدید مدیریت مدرسه انتخاب می شود.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند

با توجه به فضای کافی محل اجرای سمینار، امکان شرکت افراد علاقمند دیگری که جزو خانواده های دانش آموزان مدرسه توحید نباشند هم وجود دارد.