فكر نكنيد كه مي خواهم يك رمز عبور يا اسم شب خيلي محرمانه به شما ارائه كنم كه با دانستن آن، موفقيت تجارت اينترنتي شما تضمين خواهد شد. هرگز از من توقع شنيدن چنين مطالبي نداشته باشيد!
ولي آنچه در اين لحظه مي خواهم بگويم، پايه و اساس موفقيت تمامي تجارت هاي آنلاين آفلاين بوده است.
خيلي ها ممكن هست به اين موضوع چندان اعتقاد نداشته باشند و عوامل مهم تري در موفقيت يك تجارت را نام ببرند. ضمن احترام به نظرات همه دوستان بايد اعلام كنم لين عامل، برخلاف اينكه شايد معمولي و ساده به نظر برسد ولي جزو عوامل استراتژيك موفقيت يا شكست طرح تجاري شما خواهد بود.
“فقط فعاليت تجاري را شروع كنيد كه به موضوع آن، با تمام وجود، علاقه داريد”
همين!
بله، موضوع به همين سادگي است. اگر از ميان چند موضوع تجاري، يكي را مي خواهيد انتخاب كنيد و آينده كاري و حرفه اي خود را بر آن استوار كنيد، فعاليتي را شروع كنيد كه از صميم قلب به آن اعتقاد داريد و “عاشق” آن هستيد.

موفق باشيد.