از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون الگوهای متفاوتی از رشد و توسعه صنعتی در کشورهای جهان تجربه شده است. از جمله یکی از این الگوها، بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس و خوشه های صنعتی می باشد. بنگاه های کوچک و متوسط، در اکثر کشورها به عنوان عناصر مهم در پیشرفت های اقتصادی- اجتماعی شناخته شده اند.

این بنگاه‌ها خصوصاً در ایجاد فرصت‌های شغلی با سرمایه گذاری‌های پائین، توسعه‌های منطقه‌ای، توسعه‌های سازمانی شرکت‌های متکی بر اصول تکنولوژی، نوآوری محصولات و ایجاد روش‌های نوین، اهمیت بسزایی دارند. این بنگاه‌های اقتصادی علی رغم آنکه به سرمایه گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و درایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها، نقش مهمی دارند. در بسیاری از کشورها این بنگاه‌ها، تامین کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری‌های جدید بوده اند.

اما هم اکنون به دلیل تحولات جهانی در حوزه بازاریابی و عدم توانایی این شرکت‌ها برای سرمایه گذاری‌های بزرگ در فعالیت‌های بازاریابی، بررسی و پیاده سازی راهکارهای بازاریابی اینترنتی، بسیار مقرون به‌صرفه تر به نظر میرسد.

در این کتاب، مهمترین راهکارهای ارزشمند بازاریابی اینترنتی بر اساس مبانی فکری بازاریابی جاذبه ای (برخی آن را بازاریابی ربایشی و یا بازاریابی درونگرا ترجمه کرداه اند) و موارد کاربردی آن در پیشبرد فعالیتهای بازاریابی و فروش شرکت‌های کوچک و متوسط و کارآفرین ها، بررسی شده است.

جهت دریافت کتاب الکترونیکی، روی تصویر زیر کلیک نمایید:

 

download