از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون الگوهای متفاوتی از رشد و توسعه صنعتی در کشورهای جهان تجربه شده است. از جمله یکی از این الگوها، بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس و خوشه های صنعتی می باشد. بنگاه های کوچک و متوسط، در اکثر کشورها به عنوان عناصر مهم در پیشرفت های اقتصادی- اجتماعی شناخته شده اند.

این بنگاه‌ها خصوصاً در ایجاد فرصت‌های شغلی با سرمایه گذاری‌های پائین، توسعه‌های منطقه‌ای، توسعه‌های سازمانی شرکت‌های متکی بر اصول تکنولوژی، نوآوری محصولات و ایجاد روش‌های نوین، اهمیت بسزایی دارند. این بنگاه‌های اقتصادی علی رغم آنکه به سرمایه گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و درایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها، نقش مهمی دارند. در بسیاری از کشورها این بنگاه‌ها، تامین کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری‌های جدید بوده اند.

اما هم اکنون به دلیل تحولات جهانی در حوزه بازاریابی و عدم توانایی این شرکت‌ها برای سرمایه گذاری‌های بزرگ در فعالیت‌های بازاریابی، بررسی و پیاده سازی راهکارهای بازاریابی اینترنتی، بسیار مقرون به‌صرفه تر به نظر میرسد.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند